Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Protronix s.r.o. so sídlom Chrudim, Pardubická 177, PSČ 537 01, identifikačné číslo 259 62 264, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 17734 a jej zákazníkmi (ďalej len kupujúci) uzatvorené podľa príslušných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení.
2. OP sú stranám známe a tieto sú povinné sa nimi riadiť, pretože sú vo svojom platnom znení zverejnené na webových stránkach spoločnosťou Protronix s.r.o. (ďalej len predávajúci) na adrese www.protronix.cz a sú pripojené k ponuke predávajúceho.
3. K obchodným podmienkam kupujúceho sa neprihliada.

II. Uzatvorenie zmluvy

1. Návrh na uzatvorenie zmluvy (ďalej len ponuka) musí obsahovať riadnu identifikáciu toho, kto ju činí a musí z nej byť zrejmé, že ten, kto ju činí, má úmysel uzatvoriť zmluvu s predávajúcim.
2. Ponukou sa rozumie objednávka.
3. Objednávku možno učiniť písomne, elektronicky, faxom, telefonicky alebo ústne. Telefonicky alebo ústne urobená objednávka musí byť bezodkladne prevedená do objednávkového formulára.
4. Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) riadnu identifikáciu strán
b) predmet zmluvy, teda presnú špecifikáciu objednaného
tovaru najmä s uvedením množstva a objednávacieho kódu, podľa ktorého možno dohľadať technické parametre v odpovedajúcom katalógovom liste
c) termín dodania objednaného tovaru
d) miesto dodania objednaného tovaru vrátane výšky úhrady za prepravu objednaného tovaru
e) stanovenie ceny objednaného tovaru a spôsobu jej úhrady
f) dátum
5. Ak je objednávka odmietnutá, zaniká účinnosťou odmietnutia.
6. K uzatvoreniu zmluvy dôjde:
a) Na základe riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy.
b) Akceptáciou prijatej objednávky urobenej voči kupujúcemu.
Akceptácia s dodatkom alebo odchylkou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky, sa považuje za prijatie ponuky, pokiaľ ju kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietne.
7. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

III. Platobné podmienky, sankčné dojednania

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu dohodnutým spôsobom v termíne splatnosti stanovenom v kúpnej zmluve alebo v termíne splatností uvedenom v riadne vystavenom daňovom doklade alebo pri prevzatí veci.
2. Náklady spojené s prepravou objednaného tovaru hradí v dohodnutej výške kupujúci.
3. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kupnej ceny je povinný platiť dohodnutú výšku úroku z omeškania, ktorá činí 0,5 % denne z dlžnej čiastky do zaplatenia.

IV. Prechod nebezpečenstva škody

1. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na objednané veci súčasne s nadobudnutím vlastníckeho práva.
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k objednanej veci jej odovzdaním. Ak má predávajúci podľa kúpnej zmluvy vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu jej odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Účinky odovzdania nastanú predaním od dopravcu.

V. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci je zaviazaný plniť bez vád s vlastnosťami vyhradenými alebo obvyklými tak, aby bolo možné použiť predmet plnenia podľa zmluvy, a ak je stranám známy, aj podľa účelu zmluvy.
2. Kupujúcí je povinný prezrieť vec, čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o ich vlastnostiach a množstve. Mechanické chyby je povnný uplatniť kupujúcí v okamihu predania veci od dopravcu. Ostatné chyby je kupujúci poviný uplatniť u predávajúceho písomnou formou bezprostredne po ich zistení, teda do troch pracovných dní, a súčasne v písomnom uplatnení chyby oznámi predávajúcemu, aké právo si v súvislosti s uplatnením chybného plnenia zvolil.
3. Kupujúci má právo pri podstatnom porušení zmluvy na:
a) odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci
b) odstránenie chyby opravou veci
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpenie od zmluvy.
Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, ak žiada kupujúcí opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
4. Pri nepodstatnom porušení zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

VI. Záruka za akosť

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov.
2. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu.
3. Kupujúci je povinný uplatniť práva z vady u predávajúceho písomnou formou a to bezprostredne po ich zistení, teda do troch pracovných dní.
4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu okamih uplatnenia vady, od ktorého mu plynie lehota na jej vybavenie, ktorá činí 30 dní, maximálne 60 dní u komplikovaných vecí.
5. Kupujúci je povinný užívať predmet zmluvy plne v súlade s pokynmi predávajúceho, je povinný rešpektovať všetky postupy stanovené v návode na použitie veci, vec užívať v súlade s účelom, na ktorý je určená, inak sa považuje jeho reklamácia za neoprávnene uplatnenú.
6. Náklady spojené s oprávnene uplatnenou reklamáciou idú na ťarchu predávajúceho, náklady spojené s neoprávnene uplatnenou reklamáciou idú plne na ťarchu kupujúceho.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky prípadne vzniknuté spory z obchodného vzťahu budú riešené predovšetkým dohodou, inak vecne príslušným súdom podľa sídla predávajúceho.
2. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.
3. Práva a povinnosti neupravené v kúpnej zmluve a týchto OP sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom číslo 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

V Chrudimi, dne 26. 11. 2018

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024