Princípy fungovania čidiel kvality vzduchu

Meranie koncentrácie oxidu uhličitého – princíp NDIR

NDIR = Non-Dispersive Infrared, nerozptýlené infračervené svetlo

Tieto čidlá pracujú na princípe merania útlmu infračerveného žiarenia (o špecifickej vlnovej dĺžke) vo vzduchu. Čidlá pozostávajú zo zdroja infračerveného žiarenia (žiarovka), svetlo-vodnej trubice a infračerveného detektora s príslušným filtrom. Signál z infračerveného detektora sa ďalej zosilňuje a potom sa pomocou ďalšej elektroniky vyhodnocuje útlm žiarenia, ktorý je zapríčinený kolíziou s oxidom uhličitým. Na tomto základe sa vypočíta aktuálna koncentrácia CO2 vo vzduchu. Pre zjednodušenie – čím viac CO2, tým viac sa utlmuje infračervené žiarenie.

Čidlá NDIR sú všeobecne veľmi presné a dlhodobo stabilné. Výhodou je, že merajú koncentráciu už od nulovej hodnoty, zvládnu merať aj vysokú koncentráciu CO2. V súčasnej dobe máme princíp NDIR aplikovaný vo všetkých čidlách koncentrácie oxidu uhličitého. Ich stabilita a životnosti je viac ako 10 rokov.

Elektrochemické čidlá – meranie prchavých organických látok a vlhkosti

Tieto čidlá zvyčajne pozostávajú z elektrochemického článku s tuhým elektrolytom (= roztoky alebo taveniny, ktoré vedú elektrický prúd). Tento článok je prídavným žhavením vyhrievaný na pracovnú teplotu. Na elektródach článku dochádza k chemickým reakciám podobným ako v palivovom článku, kedy sa spotrebováva kyslík a na elektródach článku vzniká elektromotorická sila. Meraním tejto elektromotorickej sily pomocou špeciálnej elektroniky sa potom zisťuje koncentrácia CO2 vo vzduchu. Hlavnou prednosťou týchto čidiel je vysoká citlivosť a vynikajúca selektivita na oxid uhličitý. Sú zvyčajne lacnejšie ako čidlá NDIR, avšak s výrazne nižšou životnosťou (cca 2 roky) a presnosťou. Preto sme od týchto čidiel odstúpili. Čidlá pracujúce na elektrochemickom princípe pracujú až od cca 400ppm, čo vzhľadom ku koncentrácii vo vonkajšom vzduchu, ktorá je okolo 360-400ppm, vôbec nevadí.

Elektroakustické čidlá

Elektroakustické čidlá pracujú na princípe vyhodnocovania zmien kmitočtu ultrazvuku v mechanickom rezonátore. Pomocou elektroniky sa vyhodnocuje zmena kmitočtu ultrazvukových vĺn a na základe závislosti zmeny kmitočtu na koncentrácii CO2 vo vzduchu sa určuje aktuálna koncentrácia CO2.

Hlavnou prednosťou týchto čidiel je dlhodobá stabilita bez nutnosti rekalibrácie.

Výstupy čidiel

Čidlá všetkých typov majú zvyčajne spojitý napäťový výstup (0-10 V) alebo prúdový výstup (0-20 / 4-20 mA), pomocou ktorého odovzdávajú informáciu o hodnote koncentrácie CO2 vo vzduchu nadriadenému ventilačnému systému.

 

 Prezrite si čidlá oxidu uhličitého

 

 

Kontaktujte nás

  Registrujte sa k newsletteru tu
  „Meriame, na čom záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024