RH – Relatívna vlhkosť

Relatívna vlhkosť vzduchu je pomer medzi množstvom vodných pár obsiahnutých vo vzduchu a najväčším možným množstvom vodných pár pri danej teplote. Relatívna vlhkosť sa vypočíta ako podiel aktuálnej absolútnej vlhkosti vzduchu ku najväčšej možnej absolútnej vlhkosti vzduchu pri danej teplote. Vyjadruje sa v percentách.